IPUL >> About_lv         


Latvijas Universitātes Fizikas institūts

ir viens no pasaules vadošiem centriem MHD (magnetohidrodinamika) jomā  ar unikālām šķidro metālu eksperimentālām iekārtām. Institūtā tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi, kas ir saistīti ar sarežģītām elektromagnētisko lauku un šķidro metālu mijiedarbībām. Un tieši šie procesi ir ļoti nozīmīgi tādās nozarēs kā metalurģija, pusvadītāju kristālu audzēšana, kā arī medicīnā un nanotehnoloģijās. Viens no nozīmīgākajiem LU Fizikas institūta  sasniegumiem pēdējos gados ir pirmais pasaulē MHD Dinamo eksperiments.

JURIDISKAIS STATUSS:

    Latvijas Universitātes struktūrvienība
    Latvijas Universitāte
    Reg. No: 90000076669
    Zinātnisko institūciju reģistra numurs: 3341000218
    PVN. Numurs: LV90000076669


OFICIĀLAIS NOSAUKUMS:

    Latvijas Universitātes Fizikas institūts


ADRESE UN KONTAKTI:

    Miera iela 32, Salaspils,
    LV-2169 LATVIJA
    Tel: +(371) 67944700
    Fakss: +(371) 67901214
    E-mail: fizinst@sal.lv
    http://ipul.lv


ADMINISTRĀCIJA:

    Direktors: Leonids Buligins, Dr. Phys. leonids.buligins@lu.lv
    Direktora vietnieks zinatnes darba: Imants Kaldre, Dr. Phys. Imants.kaldre@lu.lv
    Tehniska departamenta vaditajs: Kalvis Kravalis. Dr. Phys. Kalvis.Kravalis@lu.lv
    Izpilddirektors: Gints Rieksts gints.rieksts@lu.lv
    Zinatniskas padomes priekssedetajs: Agris Gailitis, Dr. Phys. gailitis@sal.lv


PERSONĀLS:

    Kopā 75 darbinieki, tajā skaitā 27 ar doktora grādu.


VĒSTURISKĀ INFORMĀCIJA:

Dibināts 1946. gadā kā Ziņātņu Akadēmijas Fizikas un Matemātikas institūts.
Kopš 1950. gada - ZA Fizikas institūts.
Kopš 1997. gada - LU Fizikas institūts.
Kopš 2006. gada - LU aģentūra LU Fizikas institūts
Līdz 90. gadu sākumam pastāvēja kā plaša profila zinātniska iestāde. Tad notika būtiska institūta reorganizācija, cietvielu fizikas, kodolfizikas, teorētiskās fizikas un matemātikas laboratorijas pārgāja citu zinātnisku institūciju sastāvā. Kopš 1994. gada sākuma institūts ir specializēts zinātnes centrs, kur galvenokārt nodarbojas ar magnētiskās hidrodinamikas un siltumfizikas problēmu izpēti.INSTITŪTA GALVENIE DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI:

  • Veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus šādos fizikas virzienos:

hidromehānika un magnētiskā hidrodinamika (MHD), siltuma un masas pārnese, magnētisko parādību fizika, tehniskā fizika.

  • Izmantot pētījumu rezultātus inženiertehniskām izstrādnēm Latvijas tautsaimniecībai, kā arī starptautisku projektu un līgumu izpildei.
Galvenie faktori, kas nodrošina šādu izstrādņu labu līmeni un projektu izpildi atbilstoši tautsaimniecības izvirzītajām prasībām:
- materiālā bāze (unikālās magnētohidrodinamiskās un citas iekārtas) ir saglabāta un pilnveidota,
- institūtam ir plaša, vispusīga pieredze uz praksi orientētu projektu, tai skaitā starptautisku projektu, izpildē.
  • Piedalīties LU studiju programmu realizēšanā, īstenojot studiju un zinātniskā darba vienotību. Nodrošināt doktorantu studijas, veikt augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošanu.

IZDEVĒJDARBĪBA

Institūts izdod starptautisku zinātnisku žurnālu veltītu magnetohidrodinamiko parādību izpētei, kurā tiek publicēti arī daudzi institūta zinātnieku un ārzemju zinātnieku rezultāti. Līdz 1999. gadam žurnāls iznāca divos variantos: "Магнитная гидродинамика" - krievu valodā un angļu valodas tulkotais variants "Magnetohydrodynamics". Iznāk 4 numuri gadā. Pašlaik žurnāls iznāk tikai angļu valodā.

Galvenais redaktors - Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers (e-mail: aceb@sal.lv),
Žurnāla atbildīgais sekretārs - Vladimirs Žuks (zhuk@sal.lv).


INSTITŪTA STRUKTŪRA:

Instutūta sastāvā ir 4 zinātniskās laboratorijas:

1. Fizikālās Hidromehānikas Laboratorija, vadītājs - Ernests Platacis, Dr. phys.
2. Siltuma un Masas Pārneses Laboratorija, vadītājs - Elmārs Blūms, Dr. habil. phys.
3. MHD Tehnoloģijas Laboratorija, vadītājs - Andris Bojarevičs.
4. Teorētiskās Fizikas Laboratorija, vadītājs - Agris Gailitis, Dr. phys.

Institūta darbību vada institūta Zinātniskā padome, kuras sastavā ir 13 institūta zinātnieki. Padomes priekšsēdētājs Dr.Phys. Agris Gailītis (e-mail: gailītis@sal.lv). Padomes sastāvu un priekšsēdētāju ievēl ik pēc 3 gadiem institūta kopsapulcē. Institūta direktoru ievēl uz 5 gadiem. Pašreizējais institūta direktors - Dr.Phys. Jānis Freibergs.

Citas struktūrvienības:

    - Administrācija, grāmatvedība, žurnāla "Magnetohydrodynamics" redkolēģija.